ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน
(SMSS : School Management Support System)