รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดธรรมนาวา วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวบุญเรือน เกตุอรุณ
โรงเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา

พิธีปัจฉิมนิเทศและวันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นางสาวธิดารัตน์  ดีสุวรรณ
โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

กิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมวันอำลา นักเรียนชั้นป.6 ประจำปีการศึกษา 2565 นางพิศเพ็ญ  คงไวย
โรงเรียนโรงเรียนวัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร)

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณโรงเรียนวัดธรรมนาวา วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 นางสาวบุญเรือน เกตุอรุณ
โรงเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา

การสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นางสาวธิดารัตน์  ดีสุวรรณ
โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

ทั้งหมด 49 เรื่องหน้าแรก  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  หน้าสุดท้าย