กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 นางสาวนฤมล แจ้งกิจ
โรงเรียนโรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสามัคคีธรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวบุญเรือน เกตุอรุณ
โรงเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 5-12 กันยายน 2566 นางสาวบุญเรือน เกตุอรุณ
โรงเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นางสาวบุญเรือน เกตุอรุณ
โรงเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา

กิจกรรม โครงการธรรมนาวารักษ์ฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดธรรมนาวา นางสาวบุญเรือน เกตุอรุณ
โรงเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา

ทั้งหมด 397 เรื่องหน้าแรก  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]
  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]
  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  หน้าสุดท้าย